Besöksställen

Besöksställen

För båtförare och paddlare upprätthålls idag ett 20-tal landstigningsplatser. Föreningen äger även tre ödestugor, Brunos stuga på Tolvmangrundet, på Kallberget och på Remmargrundet. De här stugorna är öppna för folk som rör sig på sjön. Under år 2014-2015 har föreningen gjort en upprustning, städning av områdena och stugorna.

Våra skäristugor

Föreningen har blivit tilldelade flera Skäristugor (Ödestugor) i Larsmo och Öja. Dessa Skäristugor, benämnt; ödesstugor, har oftast varit från historien varit öppna och har kunnat utnyttjas i senare tider som nödstuga ifall motor eller storm avbrutit båtfärden. Idag håller föreningen de stugor, vi handhar, öppna för alla båtmänniskor som idkar utfärder i ovannämnda skärgårdar samt båt- och paddlingsturister, samt för heltids och fritidsfiskare.

Sommaren 2012 gjorde föreningen en besiktning av dessa stugor. Det var en stor överraskning för oss alla hur stor nytta dessa utgör som övernattningsställe. Då gästböckerna tom upptog 15 sidor namn på folk som övernattat denna sommar, innehar dessa vid olika årstider en stor roll för olika användargrupper. På våren utförs mycket trollingfiske i dessa trakter, på sommaren fisketurism och på hösten fiskare som varpfiskar runt de yttre grynnorna i vår skärgård.

Förutom att dessa stugor, som alla varit sk. fiskarstugor, har ett kulturvärde, utgör dessa som sagt en viktig övernattningsplats och landstigningsplats för som sagt både fiskare, halvyrkesfiskare, nöjesfiskare samt båtmänniskor i allmänhet.